Menü

Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2020. október 20.

A szolgáltató

Név: Hrenko Digital Agency Kft. (Hrenko Kft.)
Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor utca 4.
Képviselő neve: Hrenkó András ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 15-09-075268
Adószám: 11695985-2-15
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12011344-01201541-00100007
E-mail: info@hrenko.hu

Az alertalligator.com oldalon folytatott tevékenység

A teljes jelen ÁSZF-ben a ‘wedoldal’ és ‘alertalligator.com’ kifejezéseken értelemszerűen kell érteni az alertalligator.com weboldalon , valamint a Google Play és App Store áruházban Alert Alligator néven letölthető mobil applikáció használatával elérhető alkalmazásokat.

Weboldalunkon keresztül egy olyan online webmonitoring szolgáltatás nyújtunk, amelynek keretében a felhasználók az általuk megadott weboldalak rendelkezésre állását követhetik nyomon és e-mailben, vagy a mobil applikáción keresztül értesülhetnek az általuk megadott weboldalak állapotáról.

Általános Felhasználási Feltételek

Igénybevétel feltételei

A weboldal tartalmának jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a weboldal-, vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

Jogfenntartások

Fenntartjuk a jogot, hogy az Általános Felhasználási Feltételeket felülvizsgáljuk, így kérjük, rendszeresen ellenőrizzék a módosításokat. Amennyiben az Általános Felhasználási Feltételek módosítását tesszük közzé és Ön folytatja a weboldal használatát, úgy Ön ezzel elfogadja az Általános Felhasználási Feltételek módosítását. A módosítások időpontját fent, az „Utolsó módosításnál” tesszük közzé.

Nem tudjuk Önöknek garantálni, hogy a weboldal, vagy azon bármilyen tartalom, mindig vagy megszakítások nélkül elérhető. Üzleti vagy műszaki okokból felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk a weboldal, illetve annak bármely részének elérhetőségét.

Ön felel azért, hogy bárki, aki a weboldalunkhoz az Ön internetes elérhetőségén keresztül fér hozzá, megfeleljen az Általános Felhasználási Feltételeknek a weboldalunk használata során.

Szellemi tulajdonok joga

Ön elismeri, hogy a weboldalon található valamennyi szellemi tulajdon joga, különösen-, de nem kizárólag a szerzői jogok, szabadalmak, védjegyek - akár nyilvántartottak, akár nyilvántartáson kívüliek – vagy a kereskedelmi nevekre, adatbázisra, tervekre vonatkozó jogok, védett ismeretek és üzleti titkok (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdonhoz fűződő jog) jogosultja a Hrenkó Kft, és Önnek semmilyen joga nincsen e Szellemi Tulajdonokra vonatkozóan, azon túl, hogy használhatja ezeket a jelen Felhasználási Feltételek keretében.

Ön nem törölheti, módosíthatja, vagy változtathatja meg a weboldalunkba beépített vagy ahhoz kapcsolódó, a Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogokra vonatkozó értesítéseket.

Ön tudomásul veszi, hogy nem jogosult a forráskóddal hozzáférni a weboldalunkhoz.

Cégünk tiszteletben tartja más személyek Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogait. Ha Önnek van oka azt hinni, hogy az Ön szerzői jogát a weboldalunkon bármilyen módon megsértettük, kérjük értesítsen minket e-mailben az info@hrenko.hu-n.

Az Önt illető Alert Alligator felhasználási engedély

A jelen Általános Felhasználási Feltételek szerint, a Hrenko Kft. ezennel Önnek nem kizárólagos, át nem ruházható, visszavonható jogot engedélyez az alertalligator.com weboldalhoz való hozzáférés és annak használata céljából az alábbiakra:

a weboldalhoz való hozzáférés a webmonitoring szolgáltatás igénybevételéhez.

Ön nem jogosult - a jelen Általános Felhasználási Feltételek kifejezett engedélye hiányában:

másolni, módosítani, átdolgozni, fordítani, vagy más módon származékos művet előállítani a weboldalról, a Hrenko Kft. Szellemi Tulajdonából vagy más szoftverről, szolgáltatásról, vagy bármilyen más harmadik személy szolgáltató(k) vagy tárhelyszolgáltató fél(felek) technológiájáról, akik infrastruktúrát, hardvert, szoftver, hálózatot, tárhelyet és más ezzel kapcsolatos technológiát nyújtanak és működtetnek a weboldal érdekében;

tudatosan elhelyezni a weboldalon vírust, féregvírust, kémprogramokat (spyware), rosszindulatú szoftvereket (malware), trójait, illetve más káros vagy rosszindulatú kódot;

semmi olyat tenni, amely negatív hatással lehet a weboldal informatikai rendszerére vagy környezetére, vagy a weboldal elérhetőségére;

a weboldal (vagy annak bármely részét, beleértve bármely olyan szoftvert, amelyet tartalmaz, vagy amelyen keresztül hozzáférhetővé válik) duplikálását, módosítását, továbbengedélyezését, másolását, átdolgozását, terjesztését, bérletbeadását, az azzal való kereskedést, illetve abból származékos mű létrehozását, valamint viszonteladását megkísérelni;

annak érdekében hozzáférni a weboldalhoz, vagy azt annak érdekében használni, hogy a weboldallal konkuráló terméket vagy szolgáltatást hozzon létre;

a weboldal bármely részének (beleértve bármely olyan szoftvert, amelyet tartalmaz, vagy amelyen keresztül hozzáférhetővé válik) kibontását, szétszerelését, visszamodellezését vagy bármilyen más ember által értelmezhető módot megkísérelni, vagy a forráskódot, vagy a weboldal módszereit és koncepcióit (beleértve bármely olyan szoftvert, amelyet tartalmaz, vagy amelyen keresztül hozzáférhetővé válik) felfedni, illetve hozzáférhetővé tenni, kivéve amennyiben azt vonatkozó jogszabály lehetővé teszik a szerződésszerű tiltás ellenére;

a weboldalon vagy a weboldalban elhelyezett bármilyen olyan jelzést megváltoztatni, elfedni, letörölni, elrejteni vagy abba bármilyen más módon beavatkozni, amely a Hrenkó Kft-re, vagy annak védjegyére vagy logójára vonatkozik;

megkerülni vagy manipulálni a weboldal bármely korlátozását vagy biztonsági beállításait;

bármilyen megtévesztő, tisztességtelen vagy félrevezető, és/vagy a vonatkozó jogszabályokat sértő gyakorlatot folytatni;

A weboldalunk megfelelő használata

Ön felel azért, ahogyan hozzáfér és használja a weboldalunkat.

Ön köteles a weboldal használata során vagy azzal összefüggésben megfelelni valamennyi vonatkozó törvénynek, jogszabálynak, szabályzatnak, különösen, de nem kizárólag – amennyiben alkalmazandó – a 2000/31/EC Európai E-Kereskedelmi Irányelvre, a 2002/58/EC E-Adatvédelmi Irányelvet, valamint a 2011/83/EC Fogyasztóvédelmi Irányelvet (beleértve a távollévők közötti adásvétel szabályait).

Ön:

nem használhatja a weboldalt semmilyen jogellenes módon, illetve célból, vagy egyébként olyan módon, amely nem az Általános Felhasználási Feltételeknek megfelelő, nem járhat el csalárd módon vagy rosszhiszeműen, például hackeléssel vagy a weboldalon vagy annak operációs rendszerébe való rosszindulatú kód elhelyezésével, beleértve a vírusokat vagy a káros adatokat;

nem használhat manuális vagy automatizált szoftvereszközöket, szkripteket, robotokat, hátsóajtókat vagy bármilyen más módszert, illetve eljárást a weboldal bármely részének eléréséhez,

nem sértheti meg Cégünk Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogát,

nem használhatja ezt a weboldalt bármilyen olyan módon, amely kárt tesz, letiltja, túlterheli, akadályozza vagy kompromitálja a rendszereinket, illetve a biztonságunkat, vagy más módon megzavarják a felhasználóinkat,

nem gyűjthet semmilyen olyan információt vagy adatot a rendszerünkről, illetve nem kísérelheti meg a szervereinkből származó vagy a szervereink felé történő közvetítések megfejtését, valamint nem használhatja a weboldalunkat kéretlen kereskedelmi e-mailek („spam”) terjesztésével összefüggésben.

Amennyiben olyan tartalomra vagy információra bukkan, amely pontatlan, nem teljes, elkésett, félrevezető, jogellenes, sértő vagy egyébként káros, kérjük értesítsen erről minket, amely értesítésről saját kizárólagos döntési körünkben gondoskodunk.

Ammennyiben Ön a jelen Általános Felhasználási Feltételeket megszegi, köteles erről azonnal értesíteni a Hrenko Kft.-t.

Szavatossági rendelkezések

A weboldalunkat Ön teljes mértékben a saját felelősségére használja. A weboldalunkat az adott állapotban („as is”) szolgáltatjuk, és a jogszabályban meghatározott mértékig, ezen kívül kifejezetten kizárunk bármilyen szavatosságot, feltételt vagy garanciát, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos, így különösen, de nem kizárólag a hallgatólagos jog-, termék-, illetve kellékszavatosságot, és annak pontatlanságáért való felelősséget, valamint minden további a kereskedelmi, üzleti tevékenységből, illetve kötelem teljesítésével felmerülő szavatosságot.

A jogszabály által meghatározott mértékig, Cégünk nem vállalja és nem áll jót azért, hogy a weboldal hiteles, teljes, és naprakész, hogy mindig elérhető lesz, és, hogy megfelel az elvárásainak, vagy, hogy biztonságos és mentes a tévedésektől, a hibáktól, a hiányoktól, a vírusoktól, és malwarektől.

Az Ön fiókja és a szolgáltatás használata

Annak érdekében, hogy a weboldalunkon nyújtott szolgáltatásokhoz hozzáférjen, Önnek létre kell hoznia egy felhasználói fiókot. Az Ön fiókjának a célja a weboldal használata az Ön által megadott személyes adatok alapján.

Amennyiben Ön regisztrál, Ön ezennel beleegyezik, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Ön fiókjában tároljunk olyan adatokat, amelyek Személyes Adatnak minősülnek.

Önnek csak egy aktív fiókja lehet. Ön ezennel beleegyezik abba, hogy pontos, hiteles, és teljes adatokat szolgáltat a regisztrációs folyamat során, és ezeket naprakészen tartja annak érdekében, hogy azok pontosak, hitelesek, és teljesek maradjanak.

Felhasználóként Ön felelős a fiókjához tartozó jelszavának megőrzéséért. Ön ezennel beleegyezik abba, hogy jelszavát semmilyen harmadik személynek nem fedi fel. Hacsak kifejezetten nem adunk rá engedélyt a weboldalunkon, akkor Ön nem oszthatja meg a fiókját senkivel, és nem engedélyezheti harmadik személynek sem, hogy ahhoz hozzáférjen, vagy használja az Ön fiókját. Ön ezennel egyetért azzal, hogy kizárólag Ön felelős valamennyi, az Ön fiókján végzett tevékenységért - függetlenül attól, hogy arra Ön adott-e engedélyt vagy sem. Ön ezennel abba is beleegyezik, hogy azonnal értesít minket bármilyen, az Ön fiókjának engedély nélküli használatáról.

Regisztrált felhasználóként Önnek bejelentkezés után lehetősége van a Dashboard felület használatára. A Dashboard felületen jelennek meg az Ön által megadott weboldalak rendelkezésre állási adatai, leállások, válaszidő diagram.

A Dashboard felület “Beállítások” menüpontjában Önnek lehetősége van a weboldalak listájához a maximálisan felvehető weboldal szám erejéig új weboldalt hozzáadni, a listából weboldalt törölni, módosítani az értesítési beállításait, illetve a felhasználói adatait.

Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük, vagy megszüntessük az Ön fiókját és az Ön hozzáférését ehhez a weboldalhoz, amennyiben az információ, amelyet a regisztrációs folyamat során vagy azután szolgáltatott nem hiteles, megtévesztésre alkalmas, pontatlan, nem teljes, vagy egyéb módon sérti a jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

Felhasználói Díjak

A weboldalon keresztül történő regisztráció és azt követően a szolgáltatás használata ingyenes (ingyenes csomag). A felhasználóknak azonban egyedi megállapodás alapján, a megállapodás részét képező szolgáltatási díj ellenében lehetősége van az ingyenes csomag szolgáltatásainak bővítésére is (egyedi csomag).

Cégünk felelősségének korlátozása

Cégünk nem szavatolja, hogy a weboldalunk használata az Ön számára zavartalan, vagy hibamentes lesz, vagy azt, hogy az megfelel az Ön elvárásainak.

Nem vagyunk felelősek semmilyen késedelemért, kézbesítési hibáért, vagy bármely más veszteségért, vagy olyan kárért, amely a kommunikációs hálózatok közötti adatforgalomból és a berendezésekből ered, beleértve az internetet, és Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen, a weboldalunkon keresztül nyújtott szolgáltatással összefüggésben felmerülhetnek korlátozások, hiányosságok, és más, az ilyen kommunikációs berendezések használatával együtt járó problémák.

Ön felhasználóként egyetért azzal, hogy nem tartozunk felelősséggel Önnel szemben a nyeresége bármilyen veszteségére, üzleti veszteségére, az üzlet félbeszakítására, vagy üzleti lehetőségének elvesztésére.

A weboldalunkon találkozhat harmadik személyek által közzétett hirdetésekkel. Minden egyes hirdető önállóan felelős a hirdetői anyagok tartalmáért, és semmilyen felelősséget nem vállalunk a hirdetői anyagok tartalmáért - különösen, de nem kizárólag, bármilyen hibáért, mulasztásért, vagy pontatlanságért.

Cégünk felelősségét a jelen Általános Felhasználási Feltételek semmiképpen sem korlátozzák, vagy zárják ki az alábbi esetekben:
halál, vagy személyi sérülés, amely a Cégünk hanyagságából ered;
csalás, vagy tisztességtelen megtévesztés, vagy
bármilyen más esetben, amelyben a Cégünk felelőssége nem kizárható vagy korlátozható a magyar jog szerint.

A kétségek elkerülése érdekében kijelentjük, hogy Cégünk felelősségét semmiképpen sem korlátozzuk vagy zárjuk ki a felhasználóval szemben, amennyiben az jogellenes lenne.

Az Ön felelőssége Cégünkkel szemben

A jelen Általános Felhasználási Feltételek hatálya alatt Ön felelősséggel tartozik Cégünk felé minden olyan magatartás, igény, eljárás, költség, kár, veszteség, és kiadás – különösen, de nem kizárólag a jogszabály által meghatározott díjak - tekintetében, amelyeket Ön a weboldalunk használatával vagy azzal összefüggésben, vagy a jelen Általános Felhasználási Feltételek megszegésével okozott Cégünk vagy bármely tisztségviselőnk, igazgatónk, munkavállalónk vagy megbízottunk részére.

Megszüntetés

Cégünk saját belátása szerint az Ön értesítésével bármikor, azonnali hatállyal, megszüntethet bármilyen olyan megállapodást, amelyet Önnel a jelen Általános Felhasználási Feltételek hatálya alatt kötöttünk, és törölhetjük az Ön fiókját. Cégünk bármikor felfüggesztheti az Ön weboldalhasználatát az Ön értesítése mellett, anélkül, hogy Önnel szemben ezzel összefüggésben bármilyen felelősséggel tartoznánk.

Kapcsolattartás

Amennyiben Ön írásban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, vagy bármelyik rendelkezés a jelen Általános Felhasználási Feltételekben azt követeli Öntől, hogy írásban értesítse Cégünket, ezt megteheti a weboldalon a “Kapcsolat” oldalon található űrlapon, vagy az aldo@alertalligator.com e-mail címen keresztül. Ennek kézbesítését e-mailen fogjuk Önnek visszaigazolni.

Amennyiben Cégünk köteles felvenni Önnel a kapcsolatot, vagy Önt írásban kell értesítenünk, ezt azon az e-mailen címen keresztül tesszük meg, amit Ön megadott nekünk a weboldalon való regisztráció során.

Egyéb rendelkezések

Nem tartozunk semmilyen felelősséggel olyan a jelen Általános Felhasználási Feltételekből származó kötelezettségünk nem-, vagy késedelmes teljesítéséért, amely az ésszerű ellenőrzési körünkön kívül esik.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön jogosulatlan weboldal-használatából származóan Cégünknek Ön olyan orvosolhatatlan sérülést vagy kárt okozhat, amelyek pénzbeli kártérítése lehetetlen. Ennek megfelelően, a jogosulatlan használat esetében Cégünknek joga van – a Cégünk rendelkezésére álló más jogorvoslati lehetőség mellett -, hogy Önnel szemben azonnali intézkedésként a weboldalunk további használatát letiltsa.

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételek szerinti kötelezettségeit harmadik személy számára átruházza, cégeladás, összeolvadás, felszámolás, csőd, vagy a Cégünk valamennyi vagy lényegében valamennyi eszközének átruházása esetén, feltéve, hogy e harmadik személy beleegyezik a jelen Általános Felhasználási Feltételek, az Adatkezelési Szabályzat betartásába.

Amennyiben Cégünk bármely, a jelen Általános Felhasználási Feltételek szerint Önt terhelő kötelezettség nemteljesítésével kapcsolatban elmulasztja akár az Ön felszólítását, akár az igényérvényesítést – vagy azzal késlekedik -, az semmi esetre sem eredményez Önnel szemben joglemondást vagy azt, hogy Önnek nem kell eleget tennie ezen kötelezettségeinek. Cégünk bármilyen joglemondó nyilatkozata csak írásban érvényes, és azt nem lehet kiterjesztően értelmezni az Ön, időben azt követő kötelezettségszegéseire vonatkozóan.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek valamennyi rendelkezése önálló. Amennyiben bármilyen bíróság, vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy bármely rendelkezése jogellenes vagy végrehajthatatlan, a többi rendelkezés teljes mértékben és hatállyal fennmarad.

A jelen Általános Felhasználási Feltételekre Magyarország joga irányadó és azzal összhangban értelmezendők. A felek a Magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki.

A weboldalunk felhasználók általi használatára tekintettel, a 22.7. szakasz összhangban áll a Róma 1 Egyezmény 6.2 cikkelyével, amely lehetővé teszi Önnek, hogy a lakóhelye szerinti országban vegye igénybe a kötelezően előírt fogyasztóvédelmi intézkedéseket.

Semmi a jelen Általános Felhasználási Feltételekben nem befolyásolja a Fogyasztókat jogszabály szerint megillető jogokat.

Jogvita

Amennyiben közöttünk jogvita alakulna ki, a felek kötelesek megkísérelni azt békésen rendezni, ezért ennek érdekében azt javasoljuk, hogy először a jelen Általános Felhasználási Feltételekben megadott e-mail címen keresztül vegye fel Cégünkkel a kapcsolatot.

Egyéb esetben, a weboldalunkat használó felhasználók az igényüket az Európai Bizottság Online Vitarendezési felületén keresztül is érvényesíthetik. A (a Fogyasztói Jogviták Online Vitarendezéséről szóló) 2015-ös EU Rendelet előírja, hogy valamennyi az EU-ban működő kereskedő, aki online értékesítéssel vagy szolgáltatással foglalkozik, valamint valamennyi az EU-ban működő online piac, közzétegye az alábbi, e vitarendezési felülethez vezető linket:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN